Messer, flacher Schaft

Messer, flacher Schaft

Z16 Oszilliermesser spitz

Z16 Oszilliermesser spitz

Z17 Oszilliermesser spitz

Z17 Oszilliermesser spitz

Zünd_Typ_2 Ziehmesser, flacher Schaft, 10 Stück

Zünd_Typ_6 Oszilliermesser spitz, 10 Stück

Zünd_Typ_3 Ziehmesser, flacher Schaft, 10 Stück

Z83 Ziehmesser, flacher Schaft

Z83 Ziehmesser, flacher Schaft

Z10 Ziehmesser, flacher Schaft

Z10 Ziehmesser, flacher Schaft

Z11 Ziehmesser, flacher Schaft

Z11 Ziehmesser, flacher Schaft

Z44 Ziehmesser, flacher Schaft

Z44 Ziehmesser, flacher Schaft

Z46 Ziehmesser, flacher Schaft

Z46 Ziehmesser, flacher Schaft

K44a Ziehmesser, flacher Schaft

K44a Ziehmesser, flacher Schaft

K12a Ziehmesser, flacher Schaft

K12a Ziehmesser, flacher Schaft

K10c Ziehmesser, flacher Schaft

K10c Ziehmesser, flacher Schaft

K12ac Ziehmesser, flacher Schaft

K12ac Ziehmesser, flacher Schaft

Z101 Ziehmesser, flacher Schaft

Z101 Ziehmesser, flacher Schaft

Z102 Ziehmesser, flacher Schaft

Z102 Ziehmesser, flacher Schaft

K67 Ziehmesser flach

K67 Ziehmesser flach

Z104 Zieh- und Oszilliermesser flach

Z104 Zieh- und Oszilliermesser flach

Z103 Ziehmesser, flacher Schaft

Z103 Ziehmesser, flacher Schaft